Cultuurhistorie

Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid is niet alleen ontstaan vanuit een interesse voor oudheidkunde, maar vooral uit pure noodzaak.

Archeologie

Nota Cultuurhistorie
In deze nota wordt het beleid beschreven dat de gemeente heeft op het gebied van zowel de bovengrondse als de ondergrondse cultuurhistorie. Zo staat er een lijst met onderwerpen in, waar bij opgravingen in Gouda aandacht aan moet worden besteed.

Archeologie

Door toegenomen bouwactiviteiten dreigen steeds meer archeologische vindplaatsen te verdwijnen. Om dat te voorkomen, of om in elk geval te zorgen dat de vindplaatsen dan wel gedocumenteerd worden, heeft de gemeente een archeologiebeleid opgesteld.

Nieuwsbrief
Een aantal maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over Monumentenzorg en Archeologie. U kunt zicht hiervoor aanmelden via de mail: Nieuwsbrief.MenA@gouda.nl. De nieuwste editie vindt u onderaan deze pagina.

Beleid

Archeologische Basiskaart
Sinds 2003 heeft de gemeente Gouda een Archeologische Basiskaart. Op deze kaart staat aangegeven welke gebieden in Gouda archeologisch interessant (zouden kunnen) zijn. Binnen die gebieden gelden bepaalde regels als u wilt bouwen of graven. Zo moet er in bepaalde gebieden eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden, voordat er gegraven mag worden.

Actualisatie en archeologievriendelijk bouwen

In 2011 is de kaart geactualiseerd en deze vormt vanaf 1 augustus de nieuwe onderligger van het Goudse archeologiebeleid (Klik hier voor de tekst en voor de kaart). Ook is het zogenaamde archeologievriendelijk bouwen in het beleid opgenomen. Archeologievriendelijk bouwen is het realiseren van een bouwplan, waarbij het archeologisch erfgoed onder de nieuwbouw in de bodem behouden blijft. Dat is mogelijk door het nemen van een aantal civieltechnische maatregelen die zorgen dat de bodem nauwelijks wordt verstoord. Denk daarbij aan minder heipalen, andere funderingen of het gebruiken van bestaande kabel- en leidingtracés. Door de maatregelen is de verstoring zo gering dat archeologisch onderzoek niet meer nodig is.

Archeologievriendelijk bouwen is in Gouda 'geboren' bij het bouwen op de Koningshof. Het wordt ook landelijk gezien als geslaagd archeologievriendelijk project. Als een bouwplan in de Goudse binnenstad aan alle eisen voldoet, is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hopelijk zal dit leiden tot meer archeologievriendelijke plannen, en dus tot meer behoud van waardevolle archeologische zaken! Wilt u meer weten? Bekijk dan de Richtlijnen voor AV-bouwen.

Algemeen

In Gouda is al meer dan 30 jaar de Archeologische Vereniging Golda actief. De hoofdtaak van de vereniging is inmiddels verschoven van het opgraven naar het uitwerken. Zij assisteert de gemeentelijk archeoloog bij het uitwerken en publiceren van opgravingsprojecten. Daarnaast reconstrueert de vereniging de vondsten, voert ze veldverkenningen uit, helpt ze bij opgravingen etc. Heeft u interesse? Elke maandagavond heeft de vereniging een werkavond in Achter de kerk 1, in de tuin van het Catherina Gasthuis. Kom gerust eens langs. Meer informatie is daarnaast te vinden op de website van de vereniging: www.golda.org